SDR

Models for the Strahl Democratic Republic


1 PKA Gustav GR-A8
2 PKA Ausf K Ketzer - Wave Kit
3 1/35 Nutcracker
4 Gustav PKA Ausf G
5 Gucker PKA Ausf G4/R1
6 PKA ausf N Nixe
7 sPKL SturmKafer
8 Firefly X-K427
9 PKA Gustav
10 PKA Ketzer
11 Grobberhund
12 FNS465 Krachenvogel