SDR

Models for the Strahl Democratic Republic


1 King Krote
2 PKA Gustav GR-A8
3 PKA Ausf K Ketzer - Wave Kit
4 1/35 Nutcracker
5 Gustav PKA Ausf G
6 Gucker PKA Ausf G4/R1
7 PKA ausf N Nixe
8 sPKL SturmKafer
9 Firefly X-K427
10 PKA Gustav
11 PKA Ketzer
12 Grobberhund
13 FNS465 Krachenvogel